KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB,

KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA KONTAKT TELEFONICZNY

 

Szanowni Państwo, niniejsza klauzula dedykowana jest dla osób, które wyraziły zgodę na kontakt telefoniczny za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://bmmdeweloper.pl/ Poniżej znajdą Państwo informacje na temat tego w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane.

 

  1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/i danych osobowych jest BMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEWELOPER Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 49D/5D Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701241 (dalej: BMM lub Administrator).

 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodo@putz.pl

 

  1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane osobowe?

Pana/i dane osobowe zawsze przetwarzane są w oparciu o co najmniej jedną niezbędną podstawę prawną. W zakresie w jakim dane przekazano nam w oparciu o formularz dostępny pod adresem: https://bmmdeweloper.pl/ – Państwa dane przetwarzamy w oparciu o nasze prawnie uzasadniony interesy wyrażające się w skontaktowaniu z Państwem w odpowiedzi na złożoną prośbę o kontakt lub w celu podjęcia działań w ramach marketingu bezpośredniego.

 

  1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe przetwarzane są tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne. W tym celu na bieżąco analizowane są przez nas przepisy i wymagania wynikające z przepisów prawa. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego, to w każdej chwili mogą Państwo wnieść w tym zakresie sprzeciw, co zmusi nas do zaprzestania podejmowania takich działań. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielić może Państwu zatrudniony przez Spółkę Inspektor Ochrony Danych.

 

  1. Czy moje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim?

Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym BMM zobowiązana lub upoważniona jest udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na takie działanie – Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione także współpracującym z BMM podmiotom (np. na potrzeby skontaktowania się z Państwem w celach tych podmiotów).

 

Ponadto, Pana/i dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym BMM zlecić może wykonywanie pewnych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

  1. Jakie prawa mi przysługują?

Przysługują Panu/i: prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Pana/i zgody – możną ją wycofać w każdym czasie.

 

Przysługuje Panu/i również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sposób przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem.

 

  1. Czy muszę udostępnić moje dane osobowe?

Nie, nie muszą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych. Zwracamy jednak uwagę, że odmowa ich przekazania spowoduje, że BMM nie będzie mogła się z Państwem skontaktować.