Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DEWELOPER SP. K.

https://bmmdeweloper.pl/

 

Szanowni Państwo,

 

jeżeli korzystają Państwo z naszej strony internetowej (https://bmmdeweloper.pl/) i prowadzą z nami współpracę (lub zawarcie takiej współpracy Państwo rozważają), oznacza to że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako administratora danych osobowych.

 

 1. Kto kontroluje Państwa dane osobowe?

 

Administratorem Pana/i danych osobowych jest BMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DEWELOPER Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 49D/5D Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701241 (dalej: BMM, Spółka lub Administrator).

 

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail: rodo@putz.pl

 

 1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

 

Za dane osobowe, zgodnie z definicjami wynikającymi z przepisów prawa, uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Katalog danych osobowych jest otwarty, ale zaliczyć możemy do nich m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numery identyfikacyjne, dane biometryczne, cechy fizyczne, fizjologiczne, ekonomiczne, kulturowe czy społeczne.

 

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą BMM przetwarza Państwa dane osobowe. Zawsze staramy się jednak pozyskiwać tylko niezbędne nam dane osobowe, dążąc do tego, by gromadzić tak mało danych jak jest nam to rzeczywiście potrzebne. Z tego też powodu rozróżniamy zakres pozyskiwanych przez nas danych stosownie do konkretnych okoliczności. Zastrzegamy jednak, że do przeglądania naszej strony internetowej nie muszą nam Państwo przekazywać jakichkolwiek danych osobowych.

 

O zasadach przetwarzania przez na Państwa danych osobowych informujemy każdorazowo przy ich pozyskiwaniu. Jeżeli uważają Państwo, że informacji w tym zakresie nie otrzymali – prosimy o kontakt ze Spółką.

 

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

 

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), a w momencie pozyskiwania Państwa danych osobowych każdorazowo informujemy jaka jest podstawa ich przetwarzania. Dodatkowo informujemy, czy mają Państwo obowiązek przekazać nam określone dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje nieprzekazania nam tych danych osobowych.

 

Najczęściej przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne (do przetwarzania przez nas danych osobowych niezbędne jest wystąpienie przynajmniej jednej ze wskazanych poniżej podstaw prawnych):

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgoda wyrażana jest w sytuacji, w której ubiegają się Państwo o zatrudnienie w Spółce (proces rekrutacyjny) lub w określonych sytuacjach marketingowych;
 • przepisy prawa – w wielu sytuacjach do przetwarzania Państwa danych osobowych zobowiązani jesteśmy przepisami prawa. Dotyczy to naszych obowiązków jako pracodawcy, ale też rozliczenia umów cywilnoprawnych zawieranych z naszymi kontrahentami, czy wreszcie realizacji obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami ustaw;
 • realizacja zawartych umów – w sytuacji, w której zawierają Państwo z nami umowę zobligowani jesteśmy do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie umożliwiającym nam jej prawidłową realizację;
 • prawnie uzasadniony interesy administratora danych – wskazujemy wreszcie, że Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy. Sytuacja taka ma miejsce przykładowo w sytuacji dochodzenia przez nas roszczeń w związku z zawartymi umowami, czy w sytuacji kontaktu w odpowiedzi na kierowane zapytania, czy wreszcie w sytuacji podejmowania działań w ramach marketingu bezpośredniego.

 

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Co do zasady nie jesteśmy uprawnieni do tego, by żądać od Państwa przekazania nam danych osobowych. Zaznaczamy jednak, że jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych niezbędnych np. do skontaktowania się z Państwem, czy odpowiedzi na złożony wniosek – nie będziemy w stanie odpowiedzieć na skierowane zapytanie. W sytuacji, w której odmówią Państwo przekazania danych osobowych na etapie podpisywania umowy – jej zawarcie będzie wówczas niemożliwe. O tym, czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkowe, czy nie – będą Państwo informowani każdorazowo przy ich pozyskiwaniu.

 

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Okres przechowywania (przetwarzania) przez nas Państwa danych osobowych jest powiązany z celami i podstawami ich przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku braku stosownych wytycznych wynikających z przepisów prawa – przez okres ustalony każdorazowo stosownie do charakteru przekazanych danych osobowych.

 

Zastrzegamy, że inny jest okres przechowywania danych osobowych powierzonych nam do celu kontaktu, inny natomiast w sytuacji, w której dane osobowe przetwarzamy w związku z zawartą z nami umową i spoczywającymi na nas w związku z powyższym obowiązkami, inny wreszcie jeżeli pozostają Państwo Klientem Spółki.

 

Ustalając okres przetwarzania danych osobowych każdorazowo uwzględniamy kwestie takie jak: nasze obowiązki względem organów podatkowych, czy związane z koniecznością dokonania rozliczeń finansowych, okresy przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową, czy obowiązki nałożone na Spółkę przepisami prawa.

 

W przypadku, w którym przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody – dane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej na ich przetwarzanie zgody.

 

Niezależnie od powyższego zapewniamy, że po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

 

 1. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 • Prawo do uzyskania dostępu do danych – w każdej chwili mają Państwo prawo zażądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy.
 • Prawo do żądania poprawiania danych – zawsze mogą Państwo zażądać poprawienia Państwa danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełniania niekompletnych danych.
 • Prawo do żądania usunięcia danych – zawsze mogą Państwo zażądać, by usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Niestety nie zawsze będzie to możliwe do zrealizowania, gdyż niekiedy obowiązek przetwarzania wiązać będzie się np. z przepisami prawa. W takiej sytuacji poinformujemy Państwa o tym fakcie.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu – zawsze mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo wnieść również sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, co dotyczy zwłaszcza realizowanego przez nas marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – w sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 1. Co można zrobić, gdy przetwarzamy Państwa dane w niewłaściwy sposób?

 

W sytuacji, w której uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami prawa – będziemy wdzięczni za taką informację. Prosimy pamiętać, że w takiej sytuacji przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kto ma dostęp do Państwa danych?

 

Zgodnie z naszą polityką – nie udostępniamy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami zewnętrznymi. Do udostępnienia przez nas Państwa danych osobowych dojść może wtedy, gdy jesteśmy do tego wyraźnie zobligowani lub upoważnieni przepisami prawa (np. przekazanie danych, o których udostępnienie zawnioskuje policja).

 

Zastrzegamy jednocześnie, że możliwe jest powierzenie przez nas przetwarzania Państwa danych podmiotom z nami współpracującymi, przy czym każdorazowo odbywać się to będzie wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi podmiotami i w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Odesłanie do stron internetowych podmiotów trzecich

 

Jeżeli nasza strona internetowa odsyła – również poprzez link – do stron internetowych podmiotów trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość bądź kompletność prezentowanych tam treści oraz za bezpieczeństwo danych. Mając na względzie, że nie mamy wpływu na przestrzeganie zasad w zakresie ochrony danych przez podmioty trzecie, każdorazowo rekomendujemy by sprawdzać prezentowane tam deklaracje o ochronie danych osobowych. Namawiamy także do zapoznania się z polityką prywatności zamieszczoną na tych stronach.

 

 1. Aktualizacja naszych zasad prywatności oraz postanowienia końcowe

 

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych czy sposobu kontaktu z nami.